Motie Krediet voor groot onderhoud Sluis te Broek op Langedijk

“Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2017 heeft Kleurrijk Langedijk een motie ingediend bij het onderwerp Krediet voor groot onderhoud Sluis te Broek op Langedijk.

De raad heeft geld vrijgemaakt om groot onderhoud te plegen aan de sluis van Broek op Langedijk. Kleurrijk Langedijk vindt dat dit moment aangegrepen moet worden om tegelijkertijd de sluis zelfbedienbaar te maken. Dit levert voor varende inwoners en varende bezoekers zoveel voordelen op dat we deze kans niet moeten missen. Zo wordt werk met werk gemaakt.“

MOTIE

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 12 december 2017, sprekende over agendapunt Kredietaanvraag onderhoud sluis Broek op Langedijk

Constaterend dat:

 • De raad de visie Langedijk ontwikkelt met Water heeft vastgesteld;
 • De raad bij de begrotingsbehandeling 2018 e.v. in de MIP krediet heeft gegeven voor uitvoering Langedijk ontwikkelt met Water waaronder doorvaarbaarheid Achterburggracht, doorvaarbaarheid Sint Pancras en revitaliseren Havenplein;
 • De huidige sluis bediend moet worden door een sluiswachter, waardoor bediening beperkt is per dag en per seizoen en per jaar;
 • Langedijk is of wordt aangesloten op het sloepennetwerk Noord – Holland;
 • Varende inwoners en bezoekers ook buiten de bedientijden van de sluis gebruik willen maken van deze sluis;
 • Het inzetten van de sluiswachter jaarlijks 35.000 euro kost;

Overwegend dat

 • Bij de vaststelling van Langedijk ontwikkelt met Water mede een ambitie is dat Langedijk beter en makkelijke doorvaarbaar en per water bereikbaar moet worden;
 • Door aansluiting op het sloepennetwerk ook de sluis gepasseerd moet worden om in en door Langedijk te varen;
 • Het niet meer inzetten van de sluiswachter jaarlijks 35.000 euro zal besparen;
 • Het zelfbedienbaar maken inkomsten kan blijven opleveren door sleutelgeld te vragen ofwel eenmalige of incidentele passanten tolgeld te laten betalen;
 • Het motto in Langedijk is dat er werk met werk gemaakt wordt;

Verzoekt het college:

 • Bij het groot onderhoud van de sluis in Broek op Langedijk het zelfbedienbaar maken nadrukkelijk in aanbesteding en uitvoering mee te nemen;
 • Bij kostenoverschrijding van het totale plaatje (extra kosten minus besparing) de raad te informeren en om aanvullend krediet te vragen;

Ondertekend door de fractie van:
Kleurrijk Langedijk